ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2014

Janara Horatada Phalavagi Sudharaneyatta Mangenakoppa Ration Angadi


d£ÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ¥sÀ®ªÁV ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄvÀÛ ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥Àà gÉõÀ£ï CAUÀr
C±ÉÆÃPÀ ºÉÃgÉÃPÀgÀ
             SÁ£Á¥ÀÅgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥Àà PÀ¸ÀªÀļÀV UÁæªÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. (ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥ÀàzÀ°è 850 PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ, PÀ¸ÀªÀļÀVAiÀÄ 350 PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ) EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 350 jAzÀ 400 ©.¦.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ½ªÉ. F J®è PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÉõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ F ¥ÀæPÁgÀ ¹UÀÄwÛ®è.
               ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ gÉõÀ£ï CAUÀr ¸ÀÆn ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ Erà wAUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄÄAeÁ£É 8 jAzÀ 12 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ 4 jAzÀ 8 UÀAmÉ  vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, £Á®ÄÌ PÀAvÀÄUÀ¼À°è d£À gÉõÀ£ï ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrUÉ gÉÃmï¨ÉÆÃqïð EgÀ¨ÉÃPÀÄ ¥ÀæwPÁqïðzÁgÀjUÉ ¥ÁªÀw¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, gÉÃmï ºÉZÀÄÑ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAw®è, EzÀ£Éß®è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¥Àæw gÉõÀ£ï CAUÀrUÉÆAzÀÄ eÁUÀÈw ¸À«Äw EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw EzÀgÀ vÀ¢égÀÄzÀÞ«zÉ.  ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è.
               F £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr £ÀAzÀUÀqÀ J.¦.JªÀiï.¹ ¸ÉƸÉÊn ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  £ÀAzÀUÀqÀ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ gÉñÀ£ï ¥ÀqÉzÀÄ ºÀ½î ºÀ½îUÀ½UÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÉƨÉʯï CAUÀr J£ÀÄßvÁÛgÉ. CAzÀgÉ M§â£Éà gÉõÀ£ï ºÀAZÀĪÀªÀ, ªÀÄÆgÀ£Á®ÄÌ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÁV CªÀ£ÀÄ MAzÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wAUÀ¼À°è 3 jAzÀ 4 ¢£À ªÀiÁvÀæ 10 jAzÀ 5 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÉõÀ£ï ºÀAa ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛ£É. »ÃUÁV d£À PÉ®¸À ©lÄÖ ¥Á¼É ºÀaÑ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀΰ£À°è gÉõÀ£ï ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EzÉ. EzÀ£Éß®è C£ÀĨsÀ«¹ d£ÀgÀÄ gÉÆù ºÉÆÃVzÁÝgÉ eÁUÀÈvÀ ªÀÄ»¼Á MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt PÀÆ°PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä 3-4  ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ¸ÀvÀvÀªÁV ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ.  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ r.¹.AiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ªÀÄ£À« PÀÆlÄÖ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ j¥ÉÃj DUÀÄwÛ®è. C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÁUÀ 2 -3 wAUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä ¥Àj¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ.
              eÁUÀÈw ¸ÀA¸ÉÜ d£ÀgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ DUÁUÀ ºÀƸÀ ºÀƸÀ ºÉÆÃgÁlzÀ gÀÆ¥À gÉõÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÀÆqÀÄvÀÛzÉ. F ¨Áj MAzÀÄ ºÀƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸À® vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ r.¹. AiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£À« PÀÆqÀzÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ Cfð §gÉzÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉý d£À MAzÀÄ ¢£À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ vÁQvï ªÀiÁrvÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV gÉõÀ£ï CAUÀrAiÀĪÀ zÁjUÉ §AzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ 1 -2 wAUÀ¼ÀÄ ¸Àj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 130 PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝVªÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr PÉ®ªÀÅ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝzÀªÀÅ.  CAxÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ gÉõÀ£ï ¹UÀzÀ ¥Àj¹Üw GAmÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt 30% PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁr JAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÉà DzÉò¹zÉ. CzÀPÁÌV J®è PÀqÉ CµÀÖµÀÄÖ PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. °TvÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ JAzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiËTPÀ DzÉñÀ §A¢zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁj PÁtzÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÉÆÃrzÁUÀ J®è PÀqÉ gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼À PÀrvÀªÁVvÀÄÛ DzÀgÉ F PÁqÀðUÀ¼É®èªÀÇ ¤dªÁzÀ §qÀªÀgÀzÁÝVªÉ. F «µÀAiÀĪÁV ªÀÄvÉÛ ºÀ½îUÀ¼À°è d£ÀgÉÆnÖUÉ ZÀZÉð ªÀiÁr, eÁUÀÈwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ZÀZÉð ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ FUÀ MAzÀÄ ºÀƸÀ zÁj PÀArzÉ.  CzÉãÉAzÀgÉ ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ 100 d£À ¸À» ºÁQ F «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ «±ÉõÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÁ®ÆPÁ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À« PÉÆlÖgÉ F PÉ®¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ vÀPÀët £ÁªÀÅ vÁ/22/2/2014 PÉÌ F «µÀAiÀĪÁV vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ `£ÀªÀÄä HgÀ°è gÉõÀ£ï CAUÀrUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ  EAxÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½ªÉ,  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä MAzÀÄ «±ÉõÀ  UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À« PÉÆlÖ vÀPÀët vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÀbÉÃj¬ÄAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦ªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrUÀ¼À°èAiÀÄÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F «±ÉõÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä PÉýzÁUÀ FUÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁVzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀAw®è JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼ÉãÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §UÉ ºÀj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. F PÉ®¸ÀPÁÌV E£ÀÆß PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.
           ©Ãr ªÀÄvÀÄÛ UÉÆñɣÀnÖAiÀÄ°è ©.¦.J¯ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ 20% d£ÀjUÉ ªÀÄvÉÛ §A¢ªÉ E£ÀÆß 10% ¨ÁQ EªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrAiÀÄ°è vÀÆPÀ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, gÀ²Ã¢ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ E£ÀÆß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.  »ÃUÉ F gÉõÀ£ï CAUÀr ºÉÆÃgÁl ¸ÀvÀvÀªÁV £ÀqÉzÉà EzÉ.                       
*****

ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2014

Sooru Bhaaravaaguttide


¸ÀÆgÀÄ ¨sÁgÀªÁUÀÄwÛzÉ
gÁdgÁeÉñÀéj eÉÆò“CzÀÄ 2010-11/2012-13gÀ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É. ªÁ°äÃQ£ÀUÀgÀªÉA§ ¥ÀÄlÖ UÁæªÀÄzÀ°è LzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄAdÆgÁw ¹QÌvÀÄÛ. £À£Àß ¸ÉÆ¸É ±ÉÆèsÁ PÀgÉ¥Àà £ÁAiÀÄÌ D LªÀgÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀ°è M§â¼ÀÄ. ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É EzÀÝ ªÀÄ£É vÀÄA§ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVvÀÄÛ. ªÀļÉUÁ® ¥ÀÆwð ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ ¸ÉƸÉUÉ MAzÀÄ UÀnÖ ¸ÀÆgÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÀ®è JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀlÄÖPÉÆArzÉÝ. ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁzÀzÉÝãÉÆà ºËzÀÄ. CzÀgÉ PÉ®¸À CgÀA©ü¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt £ÀªÀÄä°ègÀ°®è. £ÁªÉ®è PÀÆ° £Á° ªÀiÁr §zÀÄPÀĪÀ d£À. UÀ½¹zÀ ºÀt JgÀqÀÄ ºÉÆwÛ£À HlPÉÌ ¸ÁPÀÄ. ºÀt G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. K£Éà ºÉaÑ£À RZÀÄð §AzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ. EAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÉ®¸À DgÀA©ü¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ? E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ JAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï ¨ÉÃgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉÆà vÀ£Àß PÀÄrvÀzÉÝà aAvÉ. CªÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁV, ©Ã¼ÀĪÀ ¹ÜwUÉ §AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ºÉƸÀªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀgÀ°è J¼ÀîµÀÆÖ D¸ÀQÛ EgÀ°®è. PÉÆ£ÉUÉ ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£Éà ªÀÄÄAzÁzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è 30,000gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÉ. §rØzÀgÀ £ÀÆgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ 3 gÀÆ¥Á¬Ä. ¸Á® ªÀiÁrzÀªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ, ¤Ã£Éà wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀ£À vÁQÃvÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ ¨sÁgÀvÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ (¥sɧÄæ§j 2013)UÉ PÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ Cr¥ÁAiÀÄ vÉUÉzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à ºÀt ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ºÁUÉ CUÀ°®è. £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÉÛ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §A¢vÀÄ. SÁ¸ÀV §rØ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 50,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÉ. F ¸Á®zÀ §rØzÀgÀ £ÀÆgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ 5 gÀÆ¥Á¬Ä! ¨ÉÃgÉ zÁj¬Ä®è. ¸Á® ¥ÀqÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ  ªÀÄ£É PÉ®¸À CzsÀðPÉÌ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. Cr¥ÁAiÀÄ ºÁQzÀ ªÉÄïÉ, UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð PÀnÖAiÀiÁzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀªÉÄïÉ, ºÀAZÀÄ ºÉÆ¢¹zÀ ªÉÄïÉ, PÉÆ£ÉUÉ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ V¯ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀªÉÄïÉ, »ÃUÉ LzÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀÄ£É PÀnÖ LzÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ MAzÉà MAzÀÄ PÀAvÀÆ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°®è. eÁUÀÈwAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzɪÀÅ. C°è£À C¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆ£Éß £ÀªÀA§gÀ wAUÀ½£À°è JgÀqÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ 35000 gÀÆ¥Á¬Ä ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. ¨ÁQ ºÀtzÀ ¸ÉƯÉèà E®è. §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸Àé®à ¸Á® wÃj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. G½zÀ ¸Á®PÉÌãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ? ¸ÀAWÀzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉÆà ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA§wÛzÉÝãÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA§¯Éà ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ. SÁ¸ÀV ¸Á®zÉÝà £À£ÀUÉ aAvÉ. CzÀgÀ §rØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¨Á®zÀ ºÁUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. £À£ÀUÉ, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÈzsÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀAiÀĸÁìVzÉ. DzÀgÉ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÀPÁÌV £Á«§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÁVzÉ. E§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÉ®¸PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ.  GzÉÆåÃUÀ SÁvÀjAiÀÄ PÉ®¸À EwÛÃZÉUÉ ¤ÃUÀzÀAvÁVzÉ. £À£ÀUÉ PÉÊ ¸É¼ÉvÀ, PÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÉÆAl £ÉÆêÀÅ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. UÀAqÀ¤UÉ wAUÀ½UÉ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¥É£Àê£ï ¹UÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ C°è E°è MA¢µÀÄÖ PÀÆ° PÉ®¸À. §gÀĪÀ ºÀtzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀzÉÆÃ, OµÀ¢üAiÀÄ RZÀÄ𠤨sÁ¬Ä¸ÀĪÀzÉÆÃ, ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÉÆà K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÁVzÉ. ¸Á®UÁgÀgÀÄ DUÁUÀ PÀgɬĹ PÉüÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀßzÉÆà PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ ¹Üw. vÀÄA§ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉUÉAzÀÄ ªÀÄAdÆgÁzÀ G½zÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄ«gÁ?”
PÉÃ¸ï ¸ÀÖrAiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃqÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÉà ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀzÀ ®PÀëªÀé vÀ£Àß C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉÆAqÀzÀÄÝ »ÃUÉ. PÀÄqÀÄPÀ ªÀÄUÀ£À ªÉÄð£À ªÀĪÀÄvÉ, ªÉƪÀÄäPÀ̼À ªÉÄð£À ¦æÃw, ¸ÉƸÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀgÀÄuÉ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É ®PÀëªÀé£À£ÀÄß ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹vÀÄ. DzÀjÃUÀ C¢üPÁjUÀ¼À «¼ÀA§zÀ zsÉÆÃgÀuɬÄAzÁV CªÀ½UÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÆgÉAiÀiÁV ¥Àjt«ĹzÉ. ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É zÀÄrAiÀÄĪÀ¢®èªÉÃ? JAzÀÄ PÉýzÀgÉ, “ªÀÄUÀ£À UÀ½PÉ CªÀ£À PÀÄrvÀPÀÆÌ ¸ÁPÁUÀĪÀ¢®è. MAzÀÄ ®PÀëzÀ ¸Á® FUÁUÀ¯Éà CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀĪÉÄðzÉ (PÀÄrvÀPÁÌV ªÀiÁrzÀÄÝ). £Á£Éà JµÉÆÖà ¸À® ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆlÖ¢ÝzÉ. ¸ÉÆ¸É AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄPÀ̽£ÀÆß aPÀ̪ÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî ¨ÉÃPÀ®è, »ÃUÁV CªÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄvÁۼɔ J£ÀÄߪÀ GvÀÛgÀ §AvÀÄ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¸ÉÆ¸É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ §ºÀÄzÀ®è JAzÉ. “ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ UÀw? F ªÀÄUÀ¤AzÀ®AvÀÆ £Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ¤jÃQ¸ÀĪÀ ºÁV®è. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÉÆA¢UÉ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ UÀ½PÉ CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌà ¸ÁPÀÄ. wAUÀ½UÉƪÉÄä E°è §AzÀÄ vÀ£Àß ¥Á°£À gÉñÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À M§â ªÀÄUÀ £À£ÉÆßA¢UÉà EzÁÝ£É. E°èAiÉÄà ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÁ¬ÄvÀ®èªÉ? £À£ÀUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ §AzÁV¤AzÀ zÀÄrAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉÝãÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ MAzÀÄ £ÀAiÀiÁ¥ÉʸÉAiÀÄ£ÀÆß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁV®è. §AzÀ ZÀÄgÀÄ ¥ÁgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉAzÉà «¤AiÉÆÃV¹zÉ. DzÀgÉ FUÀ £À£Àß ¸À®ÄªÁV zÀÄrzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. zÉúÀ ¸Áxï PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EzÉ. £À£ÀVÃUÀ 66 ªÀµÀð. £À£ÀUÀÆ ªÀÈzsÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À ¹PÀÌgÉ ¸Àé®à ºÀUÀÄgÀªÁ¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ wAUÀ½UÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¥É£Àê£ï ¤²ÑAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢®è. ºÉÆmÉÖ, §mÉÖ, OµÀ¢ü, J®èPÀÆÌ F ºÀt ¸ÁPÁUÀ¨ÉÃPÀ®è, £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ zÀÄrAiÀįÉà ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀªÀÄäAxÀ d£ÀgÀ ¥É£Àê£ï ºÉaѸÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÉßÃPÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è? C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀA§¼À KgÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¥É£Àê£ï£À°èAiÀÄÆ ºÉZÀѼÀªÁUÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄäAxÀªÀgÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝêÉ? ®PÀëªÀé£À F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £À£Àß §½ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ«gÀ°®è.
ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2012

Free Medicines For All in Karnataka


PÀ£ÁðlPÀzÀ°è J®èjUÀÆ GavÀ OµÀzsÀ
---------------------------------------
                                                                          
d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À - PÀ£ÁðlPÀ

d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À-PÀ£ÁðlPÀªÀÅ J®èjUÀÆ DgÉÆÃUÀå JA§ ªÀiÁw£À°è «±Áé¸À«lÖ C£ÉÃPÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£ÀªÀÅ J®èjUÀÆ DgÉÆÃUÀå ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁr d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ-CzÀgÀ®Æè ±ÉÆövÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÀQ¸À®Ä «±ÁézÀåAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ
¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À MPÀÆÌl (http://www.phmovement.org).  
¨sÁgÀvÀ ªÀÄlÖzÀ°è EzÀPÉÌ `d£À¸Áé¸ÀÜ÷å C©üAiÀiÁ£À (http://phm-india.org/)
JAzÀÆ, PÀ£ÁðlPÀzÀ WÀlPÀPÉÌ `d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À-PÀ£ÁðlPÀªÉAzÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹j: jaaksecretariat@gmail.com

CT¯Á : 9448116107
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï.: 9535368657F QgÀÄ ºÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ qÁ. UÉÆÃ¥Á® zÁ§qÉ, ±ÁgÀzÁ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇeÁ zÁ§qÉ. EzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÁÌV  AIDAN (All India Drug Action Network - http://aidanindia.wordpress.com/) zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥ÀÅuÉAiÀÄ qÁ. C£ÀAvÀ ¥sÀqÉÌ, §gÉÆÃqÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À£ï J¸ï. CªÀjUÉ d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À-PÀ£ÁðlPÀªÀÅ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉ.
J®èjUÀÆ GavÀ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV
PÉüÀĪÀ ºÀvÀÄÛ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:

1. OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ GavÀªÁV zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ PÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ RZÀÄðUÀ¼À ªÉZÀÑ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÉ JAxÀ zÉÆqÀØ ºÉÆgÉ JA§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ w½zÀ «µÀAiÀÄ. PÁ¬Ä¯É §AzÁUÀ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ®Æ, DyðPÀªÁVAiÀÄÆ ºÉÆqÉvÀ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ §qÀ PÀÆ°PÁgÀjUÉ, zÀ°vÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀèA d£ÀjUÉ. PÁ¬Ä¯É DzÁUÀ CªÀgÀ ¢£ÀUÀÆ°UÉ ºÉÆqÉvÀ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀÄjAiÀÄ£ÉÆßÃ, PÉÆýAiÀÄ£ÉÆßà ªÀiÁj CxÀªÁ ¸Á® ¸ÉÆî ªÀiÁr CªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß E£ÀÆß §qÀvÀ£ÀzÀ D¼ÀPÉÌ £ÀÆPÀÄvÀÛzÉ.  JµÉÆÖà d£À F PÁgÀtUÀ½AzÁV DgÁªÀÄ E®èzÉà EzÀÝgÀÆ ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀzÉà ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ©qÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ½AzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ - ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27% gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ PÁ¬Ä¯É §AzÁUÀ ºÀt«gÀzÀ PÁgÀt ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉà E®è. ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ PÉêÀ® 22% £ÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ºÉýzÉ. 65% gÀµÀÄÖ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉlÄPÀÄwÛ®è. 75% gÀµÀÄÖ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ¯Éà ºÁPÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀtPÁÌV ¥ÀæwªÀµÀð ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ½îUÀ¼À°è 3.6% gÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀºÀgÀUÀ¼À°è 2.9% gÀµÀÄÖ §qÀvÀ£À ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ.

ºÀ½îUÀ¼À°è D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁUÀĪÀ d£ÀgÀ°è CzsÀðPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ ¸Á® ªÀiÁrAiÉÆà CxÀªÁ vÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ ZÀÆgÀ£ÀÄß ªÀiÁjAiÉÆà RZÀð£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ. ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á®zÀ°è ©Ã¼À®Ä JgÀqÀ£Éà PÁgÀtªÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ RZÀÄð JAzÀgÉ £ÀA§¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? C£ÁgÉÆÃUÀåªÀÅ ¥Àæw ªÀµÀð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 39 zÀ±À®PÀë d£ÀgÀ£ÀÄß §qÀvÀ£ÀPÉÌ £ÀÆPÀÄwÛzÉ.

EªÉ®èzÀPÉÌ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÀ¼À°è OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ EgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÝgÀÆ ªÉÊzÀågÀÄ vÀªÀÄä°è ¹UÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ¹UÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼À£Éßà §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÀ¼À°è ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ, CzÀjAzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀASÉå 22% ¤AzÀ 30-35% PÉÌ KgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ¹UÀĪÀAvÁzÀgÉ ¸Á®ªÀÇ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, §qÀvÀ£ÀªÀÇ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼ÀÄ DUÀ¯Éà GavÀ OµÀzsÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢ªÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, PÉÃgÀ¼À, gÁd¸ÁÜ£À, ©ºÁgÀ gÁdåUÀ¼ÀAvÉ £ÀªÀÄä®Æè GavÀªÁV OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÉà d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£ÀzÀ CºÀªÁ®Ä.

2. d£ÀjPï (generic) OµÀzsÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ?
AiÀiÁªÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÉÃmÉAmï (patent) CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢gÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, CªÀPÉÌ d£ÀjPï OµÀzsÀUÀ¼É£ÀÄßvÁÛgÉ. ¥ÉÃmÉAmï CªÀ¢ü 20 ªÀµÀðUÀ¼ÀzÀÄÝ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉAmï ºÉÆA¢zÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀiÁªÀ PÀA¥À¤AiÀÄÆ D OµÀzsÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀAw®è. D OµÀ¢üUÉ PÀA¥À¤ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¨Áæ÷åAqï (brand) ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÃmÉAmï CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÁUÀ ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ D ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß d£ÀjPï' (generic) ºÉ¸Àj¤AzÀ vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. d£ÀjPï OµÀzsÀªÉAzÀgÉ »ÃUÉ ¥ÉÃmÉAmï¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ OµÀ¢ü. ¥ÉÃmÉAmï EzÁÝUÀ MAzÉà PÀA¥À¤ D OµÀzsÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀgÀ ¨É¯É eÁ¹Û EzÀÄÝ, CzÉà OµÀzsÀ d£ÀjPï DzÁUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ D OµÀzsÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀàzsÉð ºÉZÁÑV, OµÀzsÀzÀ ¨É¯ÉAiÀÄÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

eÁUÀwPÀªÁV d£ÀjPï ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß F jÃwAiÀÄ°è CxÉÊð¸À¯ÁVzÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è d£ÀjPï ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ¯Éç¯ï ªÉÄïÉ, OµÀzsÀzÀ ªÀiÁ»w PÉÆqÀĪÀ°è, OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À ¸Á»vÀåUÀ¼À°è OµÀ¢üAiÀÄ d£ÀjPï ºÉ¸ÀgÀÄ (L.J£ï.J£ï. - EAlgÀ£Áå±À£À¯ï £Á£ï-¥ÉÇæ¥ÉæAiÉÄÃlj £ÉêÀiï, INN – International Non-proprietary Name) G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï (paracetamol) UÀĽUÉ. ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï JA§ÄzÀÄ d£ÀjPï ºÉ¸ÀgÀÄ, PÉÆæù£ï (crocin) CzÉà OµÀzsÀzÀ ¨Áæ÷åAqï ºÉ¸ÀgÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ d£ÀjPï  ºÉ¸ÀgÉÃ. F QgÀÄ ºÉÆwÛUÉAiÀÄ°è J¯Éè°è d£ÀjPï JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉAiÉÆà C¯Éè®è EzÉà CxÀðzÀ°è §¼À¸À¯ÁVzÉ.

EzÀgÀ ºÉÆgÀvÁV, OµÀzsÀUÀ¼À°è `¨Áæ÷åAqÉqï d£ÀjPïì' (branded generics) JA§ UÀÄA¥ÀÇ EzÉ. PÉ®ªÀÅ d£ÀjPï PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¨Áæ÷åAqï ºÉ¸Àj£À°è OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨Áæ÷åAqÉqï d£ÀjPï OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀzÉà £ÉÃgÀªÁV §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. d£ÀgÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É F OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ PÀA¥À¤UÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£Éßà ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.

EzÀ£Éßà ¸ÀjAiÀiÁV CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÁªÀÅ PɼÀV£À ZÁlð£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt.
ZÁlð 1:
 PÉÆõÀÖPÀ 1: ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤UÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¸À®àlÖ ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï OµÀzsÀ
¸ÀA.
¨Áæ÷åAqï ºÉ¸ÀgÀÄ
d£ÀjPï ºÉ¸ÀgÀÄ
¨É¯É ¥Àæw ºÀvÀÄÛ UÀĽUÉUÉ
PÀA¥À¤
1
JQ߯ï (Aeknil)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 7/-
xÉgÁ¥ÉnPï (Therapeutic)
2
PÁå¯Áà¯ï (Calpol)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 11/-
f.J¸ï.PÉ (GSK)
3
PÉÆæù£ï (Crocin)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 11/20
4
PÉÆæù£ïQéPï (Crocinquik)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 11/25
5
qÉÆ°¥Éæãï (Doliprane)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 4/88
J.JZï.¦.J¯ï. (AHPL)
6
¥Á幪ÉƯï (Pacimol)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 12/10
L.¦.¹.J. (IPCA)
7
C¯ÁÖçf£ï (Ultragin)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 8/80
ªÉåxï (Wyeth)
8
¥ÉÊjeɹPï (Pyrigesic)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 7/50
F¸ïÖ EArAiÀiÁ (East India)
9
¸ÁÖªÉÆð¯ï (Starmol)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ. 6/25
PÁår¯Á (Cadila)
10
¥ÁågÁUÉÆèà (Paraglow)
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï
500 «Ä.UÁæA.
gÀÆ.  7/55
DUÉÆèêÉÄqï (Aglowmed)
¹ªÀiïì (CIMS), K¦æ¯ï-dįÉÊ 2012 jAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

f.J¸ï.PÉ (GSK) JA§ PÀA¥À¤ ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ºÉ¸Àj£À°è vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆgÀÆ UÀĽUÉUÀ¼À°ègÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà OµÀzsÀªÁzÀgÀÆ ¨É¯É ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ. PÁå¯Áà¯ï (calpol) ªÀÄvÀÄÛ PÉÆæù£ïQéPï (crocinquick) UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ PÀ½¹zÀgÉ, PÉÆæù£ï£À£ÀÄß (crocin) £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ©qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆæù£À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÁV AiÀiÁªÀ ªÉÊzÀågÀÆ ¤ªÀÄUÉ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀÅ¢®è ªÁzÀgÀÆ CzÀÄ CµÀÄÖ ¥Àæ¹zÀÞ, CzÉà ¨Áæ÷åAqÉqï d£ÀjPïì.
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï MAzÉà OµÀzsÀªÁzÀgÀÆ, CzÀ£ÀÄß gÀÆ. 4.88PÀÆÌ, gÀÆ. 12.75PÀÆÌ ªÀiÁgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ªÉÄð£À ZÁnð¤AzÀ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï£ÀÄß Cwà PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀ J.JZï.¦.J¯ï. (AHPL) PÀA¥À¤AiÀÄÆ ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉ, Cw ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀ f.J¸ï.PÉ. (GSK) PÀA¥À¤AiÀÄÆ ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉ. JgÀqÀÆ OµÀzsÀUÀ¼À°è K£ÀÆ ªÀåvÁå¸À«gÀ¢zÀÝgÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ°è EµÀÄÖ zÉÆqÀØ CAvÀgÀªÉÃPÉ? EzÀPÉÌ GvÀÛgÀ eÁ»ÃgÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ. CzÉãÉà EgÀ°, EzÀgÀ°è £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉÝãÉAzÀgÉ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ®¨sÀå ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ZÁmïð £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè ¸ÀgÀPÁgÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀi OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è Rjâ¹zÀgÉ, RZÀÄð E£ÀÆß PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. (ºÉaÑ£À GzÁºÀgÀuÉUÉ ZÁmïð 2 ºÁUÀÄ ZÁmïð 3 £ÀÄß £ÉÆÃr.)
PÉÆõÀÖPÀ 2: ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤UÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¸À®àlÖ CmÉÆÃgïªÉøÉÖÃn£ï  (ATORVASTATIN) OµÀzsÀ
C.£ÀA.
¨Áæ÷åAqï ºÉ¸ÀgÀÄ
d£ÀjPï ºÉ¸ÀgÀÄ
¨É¯É ¥Àæw ºÀvÀÄÛ UÀĽUÉUÉ
PÀA¥À¤
1
Atrolip JmÉÆæð¥ï
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.9.4
Cipla (¹¥Áè)
2
Atorva JmÉÆêÁð

Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.8.95
Zydus Cadila gÉhÄÊqÀ¸ï PÁr¯Á
3
Atorzip JmÉÆÃgÀjhÄ¥ï
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.7.9
Ronyd Health Care, gÉÆ£ÉÊqï ºÉ¯ïÛ PÉÃgï
4
Astin
(C¹Ö£ï)
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.6.8
Cardcare Unit
(PÁqÀðPÉÃgï AiÀÄĤlÖ)
5
Alvastatin
(C¯Éé¸ÉÖÃn£ï)  
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.6.5
Ultra Drug
(C¯ÁÖç qÀæUï)
6
Arepress
 (CgÉ¥Éæ¸ïì)
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.5.95
Organic Labs
(DUÁåð¤Pï ¯Áå§ì)
7
Arpitor
(CjæmÉÆgï)
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.4.81
RPG – LS
(Dgï¦fJ¯ïJ¸ï)
8
Asotor
(C¹mÉÆgï)
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.4.5
Asklepios Remedies
(J¸ÉÌ÷è¦AiÉÆøï gɪÉÄrøï)
9
Atevan
(CnªÁ£ï)
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.3.9
Ajanta Pharma
(CdAvÁ ¥sÁªÀiÁð)
10
Atchol
(ClÖZÉÆ®)
Atorvastatin 10 mg
(ClÖgÉÆêÉøÉÖÃn£ï)
gÀÆ.3.48
Aristo Pharmaceuticals
(Cj¸ÉÆÖ ¥sÁªÀiÁð¸ÀÄånPÀ®ì
Ref:- Drug Today Volume II, April-June 2012

PÉÆõÀÖPÀ 3- ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤UÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¸À®àlÖ ¸ÀPÀÌgÉ gÉÆÃUÀzÀ VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ  (GLIMEPRIDE) OµÀzsÀ
¸ÀA.
¨Áæ÷åAqï ºÉ¸ÀgÀÄ
d£ÀjPï ºÉ¸ÀgÀÄ
¨É¯É ¥Àæw ºÀvÀÄÛ UÀĽUÉUÉ
PÀA¥À¤
1
Glimy
(VèêÉÄÊ)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.4.2
Dr.Reddy's
 (qÁ.gÉrØ)
2
Glypride
(UÀèAiÀÄ¥ÀæAiÀÄqÀ)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.3.7
Sun Pharmaceutical
(¸À£ï ¥sÁªÀÄð¸ÀÄånPÀ®ì)
3
Glimulin
(VèªÀÄÄ°£ï)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.3.45
Glenmark
(Vè£ïªÀiÁPÀð)
4
Glimix
(Vè«ÄPÀì)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.2.89
Nexus
(£ÉPÀì¸ï)
5
Glimetis
(VèªÉÄÃn¸À)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.2.8
Scortis Labs
(¸ÉÆÌÃnð¸À ¯Áå§ì)
6
Prichek
(¦æÃZÉPï)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.2.58
Indoco
(EAqÉÆPÉÆ)
7
Glimicon
(Vè«ÄPÉÆãï)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.1.2
Consern Pharma
(PÀ£Àì£ïð ¥sÁªÀiÁð)
8
Ziglam
(jhÄUÉèªÀiï)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.0.99
FDC (J¥sï.r.¹.)
9
Prides
(¥ÉæöÊqÀì)
Glimepride 1 mg
(VèªÉÄ¥ÉæöÊqÀ)
gÀÆ.0.95
Kopran (PÉÆ¥Áæ£ï)
Ref:- Drug Today Volume II, April-June 2012

3. CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ?
«±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ (World Health Organisation) ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉaÑ£À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¸Áé¸ÀÜ÷åPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ OµÀ¢üUÀ¼Éà CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ (Essential Medicines). F OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ J®è ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è d£ÀgÀ PÉÊUÉlÄPÀĪÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ CªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀnÖAiÀĤßlÄÖPÉÆAqÀÄ J¯Áè gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV vÀªÀÄäzÉà DzÀ CªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀåPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ªÉ. DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä DzÀåvÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CvÀåAvÀ CªÀ±Àå«gÀĪÀ, ¸ÀÄgÀQëvÀ, PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ PÉ®ªÉà OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ F ªÀiÁzÀj ¥ÀnÖAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåzÀ°ègÀ§ºÀÄzÁzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ, OµÀzsÀUÀ¼ÉµÀÄÖ ¸ÀÄgÀPÀë, CªÀÅUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É, EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ DzÀåvÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

F ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ DgÉÆÃUÀå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ®Æè C©üªÀȢ޲î gÁµÀÖçUÀ¼À°è£À DgÉÆÃUÀå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.

- «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ F ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÁßVlÄÖPÉÆAqÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ OµÀzsÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÀÛªÉ.
- DgÉÆÃUÀåPÁÌV JµÀÄÖ RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ F ¥ÀnÖAiÀÄ£Éßà DzsÀj¸ÀÄvÀÛªÉ.

»ÃUÉ «±Àé DgÉÆÃUÀåzÀ PÉëÃvÀæzÀ°è F ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÁvÀæ §ºÀ¼À zÉÆqÀØzÀÄ.

2004-2005gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£Àß
ªÉÆzÀ® CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹vÀÄ.

F CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£Éßà CªÀ®A©¹PÉÆAqÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀgÉ, MAzÉà Kn¤AzÀ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ, CzÀgÀ®Æè SÁ¸ÀVà DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè C£ÁªÀ±ÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛºÁQ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. OµÀzsÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼À°è CzsÀðPÀÌzsÀð C£ÀªÀ±ÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ OµÀzsÀUÀ¼ÉAzÀgÉ, £ÀA§®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? EAvÀºÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ MAzÉà MAzÀÄ PÉ®¸ÀªÉAzÀgÉ d£ÀgÀ£ÀÄß ®ÆnªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ 300 OµÀ¢üUÀ¼À §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À (ZÁmïð 4) ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁj «µÀAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AvÀÄ. F 300 OµÀ¢üUÀ¼À°è ºÉZÁÑ£ÀĺÉZÀÄÑ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è E®èªÉà E®è. 300 gÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 116 OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ 38% OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ CªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è EªÉ, G½zÀ 184 OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ (62%) C£ÀªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è 90%UÀÆ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ gÀPÀۻãÀvÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀ©âuÁA±À«gÀĪÀ UÀĽUÉ, Cw ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ F 300 OµÀ¢üUÀ¼À°è PÁtĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ, £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÀiÁªÀ ªÀÄlÖPÉÌ PÀĹ¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ »rzÀ PÀ£Àßr. gÀPÀۻãÀvÉUÉ PÉÆqÀĪÀ OµÀ¢üAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è¨ÉÃPÉAzÀÄ JAzÀÄ «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÉüÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, CAvÀºÀ MAzÀÆ OµÀzsÀ F 300 OµÀzsÀUÀ¼À°è®è JAzÀgÉ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÀ®èªÉÃ?

JgÀqÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄļÀî OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj JAzÀÄ £ÀªÀÄä°è eÁ»gÁvÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ®Æè §gÉ¢®è, «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ®Æè CªÀÅ E®è. CªÀÅ OµÀ¢üAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉãÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÉÊzÀågÀÄ F ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄļÀî OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛgÉA§ÄzÀÄ, Cw ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ F 300 OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÀµÉÖà K£ÀÄ, ªÉÊzÀåjUÀÆ OµÀ¢üUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀPÀë¥ÁvÀ«®èzÀ ªÀiÁ»w ¹UÀ¢gÀĪÀÅzÉà EzÀPÉÌ PÁgÀt. K¤zÀÝgÀÆ OµÀzsÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁqÀĪÀ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼Éà £ÀªÀÄä ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼ÁV©nÖªÉ.

ZÁmïð 4.Cw ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ/C£ÀªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ
¨ÁæAqï
CvÀÄåZÀÑ 300 ¨ÁæAqÀÄUÀ¼À°è ¸ÁÜ£À
ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ (PÉÆÃnUÀ¼À°è)
Becousles ¨ÉPÀÆå¸É¯ïì
2
79.74
Dexaorange     qÉPÁì DgÉÃAeï
5
57.65
Revital gÉ«mÁ¯ï
27
47.64
Polybion ¥ÉÆ°©AiÀiÁ£ï
42
40.85
Zincovit jhÄAPÉÆ«mï
60
32.26
Cobadex forte PÉƨÁqÉPïì ¥sÉÆÃmïð
88
26.10
Methycobal «ÄxÀAiÀiï PÉƨÁ¯ï
116
21.87
Zincovit jhÄAPÉÆ«mï
118
21.65
Neogadine ¤AiÉÆÃUÀr£ï
119
21.52
Riconia jPÉÆäAiÀÄ
125
20.78
R.B Tone Dgï.©.mÉÆãï
129
20.21
A to Z J.lÄ.gÀhÄqï
145
19.07
M2tone JªÀiï2mÉÆãï
157
18.22
Supradyn ¸ÀÄ¥ÁæqÉÊ£ï
221
15.25
Becadexamin ¨ÉPÁqÉPÁì«Ä£ï
229
14.63
Raricap gÁjPÁå¥ï
239
13.89
Becosules Z ©PÉƸÀÄå¯ïì gÀhÄqï
295
12.03
Optineuron M¦Ö£ÀÄågÁ£ï
297
11.97
MlÆÖ
495.33
LOCOST  ¤AzÀ ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯Éà ¥À¸Àð£ïì UÉÊqï mÉÆ ªÉÄr¹£ï ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ. F OµÀzsÀUÀ¼ÉÃPÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀ«®èzÀªÀÅ?
qÉPÁìDgÉÃAeï (Dexorange) JA§ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt. F OµÀzsÀzÀ¯ÉèäzÉ ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁvÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÉÆîÃt. gÀPÀÛ »Ã£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄt¥Àr¸À¯ÉAzÀÄ §¼À¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¨Ál° qÉPÁì DgÉÃAfUÉ 77/- gÀÆ. ¨É¯É.  gÀPÀÛ »Ã£ÀvÉUÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ OµÀzsÀªÉAzÀgÉ 100 UÁæA ¥sÉgÀ¸ï ¸À¯ÉáÃmï ªÀÄvÀÄÛ 0.5 UÁæ«Ä£À ¥sÉÆðPï D¹qï UÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ. F OµÀzsÀªÀÅ «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è EzÉ. EzÀgÀ ¨É¯É MAzÀÄ ªÀiÁvÉæUÉ PÉêÀ® 8 ¥ÉʸÉ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ OµÀzsÀPÉÌ 9 gÀÆ. 60 ¥ÉÊ¸É RZÁðUÀÄvÀÛzÉ.
qÉPÁìDgÉÃAeï £À°è K£ÉägÀÄvÀÛzÉ £ÉÆÃqÉÆÃtªÉÃ?

¥Àæw 15 «Ä°. °Ã. qÉPÁìDgÉÃAf£À°è,
1. 160 «Ä.UÁæA ¥sÉjPï CªÉÆäAiÀĪÀiï ¹mÉæÃmï (Ferric Ammonium Citrate)
2. ¸ÉÊ£ÉÆç¯Á¤ªÀiï («l«Ä£ï ©.12) (Vitamin B - 12)
3. 7.5 «Ä.UÁæA ¥sÉÆðPï D¹qï (Folic acid)
4. 95% £À C¯ÉÆÌúÁ¯ï (Alcohol)
       gÀPÀÛ »Ã£ÀvÉUÉ «l«Ä£ï ©12 CAvÀÆ OµÀzsÀªÀ®è, E£ÀÄß C¯ÉÆÌúÁ°UÉ F OµÀzsÀzÀ¯ÉèãÀÄ PÉ®¸ÀªÉÇà AiÀiÁjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è.
       gÀPÀÛ »Ã£ÀvÉUÉ ¤dªÁV AiÀiÁªÀ OµÀzsÀªÀÅ ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgɹgÀĪÀ qÉPÁìDgÉÃAeï RArvÀªÁVAiÀÄÆ gÀPÀۻãÀvÉUÉ OµÀzsÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ OµÀzsÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è qÉPÁìDgÉÃAeïzÀÄÝ zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ. ªÉÄÊAiÀÄ°è gÀPÀÛ E®èªÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀjUÉ®è ªÉÊzÀågÀÄ CzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 9 gÀÆ. 60 ¥ÉʸɬÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄR DUÀ¨ÉÃQzÀݪÀgÀÄ 77 gÀÆ. PÉÆlÖgÀÆ ¥ÀÆwð DgÁªÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è.

CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹UÀĪÀAvÁzÀgÉ
F C£ÀªÀ±ÀåPÀ zÀÄAzÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÀÄ.

 4. zÀĨÁj OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ OµÀzsÀUÀ¼ÉÃ?
E®è, zÀĨÁj OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ OµÀzsÀUÀ¼ÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£É. PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ OµÀzsÀUÀ¼ÀÆ zÀĨÁj OµÀzsÀUÀ¼ÀµÉÖà ¥ÀjuÁªÀÄPÁj DUÀ§®èªÀÅ. D OµÀzsÀzÉƼÀUÉ K£ÉäzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. DzÀgÉ zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï ¨ÁæAqï CxÀªÁ zÀĨÁj OµÀzsÀUÀ¼Éà ±ÉæõÀתÉAzÀÄ ªÉÊzÀågÀÆ £ÀA§ÄvÁÛgÉ, gÉÆÃVUÀ¼ÀÆ £ÀA§ÄvÁÛgÉ.
       OµÀzsÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀÅ CzÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ-aPÀÌ PÀA¥À¤ EgÀ°, zÉÆqÀØ PÀA¥À¤ EgÀ°, ¨ÁæAqï PÀA¥À¤ EgÀ°, d£ÉjPï PÀA¥À¤ EgÀ°, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ OµÀzsÀ ±Á¸ÀÛçªÀÅ (Indian pharmacopeia– http;//www.ipc.gov.in/) ºÁQgÀĪÀAxÀ ¤ÃwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. OµÀzsÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ OµÀzsÀªÀ£ÀÆß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÉà ¥ÀæPÀn¹gÀÄvÀÛzÉ.
       ¸ÀgÀPÁj DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À°è J¯Áè CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÆ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. ºÁUÉAiÉÄà OµÀzsÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼À RaðUÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ºÀt »A¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ EgÀĪÀ J¯Áè £ËPÀgÀzÁgÀgÀÆ d£ÀjPï OµÀzsÀUÀ¼À£Éßà Rjâ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ CµÉÖà ªÀÄÄRå. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjAiÀÄ°è vÀAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀågÀÄ d£ÀjPï OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ §gÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÉ GvÀÛªÀÄ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ/ PÀ¼À¥É OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ, PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ/ zÀĨÁj OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ JA§ ZÀZÉðAiÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è.
       F PɼÀV£À (PÉÆõÀÖPÀ 5£ÀÄß) £ÉÆÃr; ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆïï¸Éïï£À°è Rjâ¹zÁUÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÉæUÉ 15 ¥ÉÊ¸É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£Éßà CAUÀrAiÀÄ°è Rjâ¸À ºÉÆgÀlgÉ 50 ¥ÉÊ¸É CxÀªÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ zÀĨÁj.  CAzÀgÉ 15 ¥ÉʸÉAiÀÄ ºÉÆïï¸Éïï£À°è Rjâ¹zÀ ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÉÝ£ÉÆßÃtªÉÃ? vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï EzÉà ¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï£ÀÄß ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¥ÉʸÉUÉ Rjâ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
       C°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ¥sÉgÀ¸ï ¸À¯ÉáÃmï/¥sÉÆðPï D¹qï (Ferrous sulphate / Folic acid) ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr. ºÉÆgÀUÀqÉ CzÀÄ ¹UÀĪÀÅzÉà E®è. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï CzÀ£ÀÄß JAlÄ ¥ÉʸÉUÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÉæAiÀÄAvÉ Rjâ¸ÀÄwÛzÉ.

PÉÆõÀÖPÀ 5. n.J£ï.JA.¹. ªÀÄvÀÄÛ d£À¦æAiÀÄ ¨ÁæAqÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¨É¯É ªÀåvÁå¸À

C.£ÀA

OµÀzsÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
n.J£ï.JªÀiï.¹.¨É¯É
gÀÆ. UÀ¼À°è #
d£À¦æAiÀÄ ¨ÁæAqï £À ¥ÉÃmÉ ¨É¯É gÀÆ. UÀ¼À°è  *
1
¥ÁågÁ¹lªÀiÁ¯ï 500 «ÄUÁææA
0.15
2-1.1
2
¥sÉgÀ¸ï ¸À¯ÉáÃmï 100 «ÄUÁæA ¥sÉÆðPï D¹qï ¸À»vÀ
0.08

®¨sÀå«®è.
3
L§Ä ¥ÉÆæ¥sÉ£ï 200 «ÄUÁæA
0.14
0.36 C¨ÉÆmï PÀA.
4
rPÉÆèÃ¥sÉ£ÁPï¸ÉÆÃrAiÀÄA50 «ÄUÁæA
0.07
0.31-2.31
5
yAiÉÆÃ¥sÉÊ°£ï 23«ÄUÁæA ªÀÄvÀÄÛ EnAiÉÆ¥sÉÊ°£ï 77«ÄUÁæA
0.08

®¨sÀå«®è.
6
CmÉ£À¯Á¯ï 50 «ÄUÁæA
0.08
2.77 gÉhÄÊqÀ¸ï PÁrAiÀiÁ PÀA.
DzsÁgÀ: * ¹ªÀiïì £À J¦æ¯ï-dįÉÊ 2012 gÀ ¸ÀAaPÉ,

       £ÀªÀÄä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è CvÀåAvÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀ gÀPÀÛ »Ã£ÀvÉUÉ EzÀÄ Cw CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀ.       EAxÀ CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀªÀÅ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¹UÀzÉà gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁzÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ ¥Àj¹Üw. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ C¸ÀÛªÀiÁPÉÌ Cw CªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ yAiÉÆÃ¥sÉÊ°£ï (Theophylline) ªÀÄvÀÄÛ EnAiÉÆÃ¥sÉÊ°£ï (Etophylline) ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ OµÀzsÀzÀÆÝ EzÉà PÀvÉ.

5. K¤zÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï CxÀªÁ n.J£ï.JA.¹. (Tamil Nadu Medical Service Corporation – TNMSC)?
       gÁdåzÀ J¯Áè ¸ÀgÀPÁj DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¤gÀAvÀgÀªÁV OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ EgÀ¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ Rjâ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÀA¥À¤AiÀÄ GzÉÝñÀ. 1995 jAzÀ F PÀA¥À¤AiÀÄÄ §qÀ d£ÀjUÉ OµÀzsÀªÀÅ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ.
       vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄÄ gÁdåzÀ°è 268 OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß, UÁAiÀÄUÀ¼À ºÉÆ°UÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ 84 ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀdðjUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ 63 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Éß®è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀÆä®PÀ DgÉÆÃUÀå G¥ÀPÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸ÀÄwÛzÉ.
F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è£À «±ÉõÀvÉUÀ¼ÉAzÀgÉ;
1. DgÉÆÃUÀå G¥ÀPÉÃAzÀæUÀ½AzÀ »rzÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 12,000 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ UÀȺÀUÀ½UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
2. «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ 261 OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¶ðPÀªÁV Rjâ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22,000 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀ»ªÁlÄ £ÀqɸÀÄwÛzÉ.
3. ªÁ¶ðPÀ DqÀ½vÀ ªÉZÀѪÀÅ 3% ªÀiÁvÀæ.
4. vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À J®è f¯ÉèUÀ¼À®Æè MAzÀgÀAvÉ 23 GUÁætUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ.
5. OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÁåQAUï CvÀÄåvÀÛªÀĪÁVzÀÄÝ OµÀzsÀUÀ¼À zÀħð¼ÀPÉ DUÀzÀAvÉ «±ÉõÀ ¯ÉÆÃUÉÆ (logo) ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ.
6. PÀ¼À¥É OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ £ÀĸÀļÀzÀAvÉ GvÀÛªÀĪÁzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀzÀÞw.
7. D£ï¯ÉÊ£ï eÁ®zÀ (online network) ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÆß ºÉuÉAiÀįÁVzÀÄÝ ¨ÉÃrPÉ-¸ÀgÀ§gÁdÄUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
8. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀªÉà ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ.

6. K¤zÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ OµÀzsÀ GUÁæt ªÀÄvÀÄÛ ¯Áf¹ÖPïì ¸ÉƸÉÊn (Karnataka State Drug Warehouse & Logistic Society – KSDW&LS)?
2003gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå OµÀzsÀ GUÁæt ªÀÄvÀÄÛ ¯Áf¹ÖPï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F GUÁæt ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ GzÉÝñÀªÀÇ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è d£ÀjUÉ GavÀªÁV OµÀzsÀUÀ¼À£ÉÆßzÀV¸ÀĪÀÅzÉà DVzÉ. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÉƸÉÊnUÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À PÀA¥À¤UÀÆ CdUÀeÁAvÀgÀ ªÀåvÁå¸À«zÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°ègÀĪÀAvÉ F ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜ C®è. §zÀ°UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄAvÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄ£ÉÃdgÀjUÉ (manager) vÀÄvÀÄð OµÀzsÀ RjâUÁV 50 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĪÀgÉUÉ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å«zÀÝgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¯Áf¹ÖPï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ªÉÄ£ÉÃdgÀjUÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å«zÉ. »ÃUÁV CªÀ±ÀåPÀvÉ ©zÁÝUÀ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F ªÀåªÀ¸ÉÜ ¹zÀݪÁV®è. ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁV MAzÀÄ zÀ±ÀPÀªÉà DUÀÄvÀÛ §A¢zÀÝgÀÆ E£ÀÆߪÀgÉUÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀAxÀ ¸ÁzsÀ£É DV®è. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ C°è OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÁÖPï (stock) E®è JAzÀÄ ºÉý ªÉÊzÀågÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ OµÀzsÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ J®èjUÀÆ DVzÉ. CzÉà vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À C£ÀĨsÀªÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ OµÀzsÀUÀ¼À ®¨sÀåvÉ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀPÁj ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃfgÀ°, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ«gÀ° OµÀzsÀ ¹UÀzÉ §jUÉÊAiÀÄ°è gÉÆÃV »A¢gÀÄV¢Ý®è.

7. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÀA¥À¤AiÀÄÄ AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¹zÀÄÝ ºÉÃUÉ?
D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ OµÀzsÀUÀ½UÉ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, G¥ÀPÉÃAzÀæUÀ¼ÀªÀgÉUÉ J¯Áè DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè PÀA¥ÀÆålgï C¼ÀªÀr¹gÀĪÀÅzÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt EªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ PÉ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. E£ÀÆß PÁgÀtUÀ½ªÉ;
1. ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ;-PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÉÆÃqïð vÁ£Éà ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è.
2. ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ;- OµÀzsÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¨É¯É, GvÁàzÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, UÀÄtªÀÄlÖ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀgÀ¢ EªÉ®èªÀÇ EAlgï£Émï£À°è EzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
3. ¨ÉÃrPÉUÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ;- MAzÉÆAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæªÀÇ 1.2 ®PÀëzÀ ªÀgÉUÉ vÀ£ÀUÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.
4. CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄÄ DUÁUÉÎ ¥ÀÄ£À«ðªÀıÉðUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ;- CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀtÚ¢zÉ. (¥ÀnÖAiÀÄ°è 260 OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ«zÀÄÝ E£ÀÄß 200 «±ÉõÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ OµÀzsÀUÀ½ªÉ.) ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è 1800 OµÀzsÀUÀ½ªÉ.
5. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ mÁæ£ïì¥ÀgÉ¤ì ªÀÄvÀÄÛ mÉAqÀgï PÁ¬ÄzÉ 1998 ªÀÄvÀÄÛ 2000 zÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ;- vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ Erà ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÉ.
6. CvÀÄåvÀÛªÀÄ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ:- ¥Àæw f¯ÉèUÉ MAzÀgÀAvÉ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ GUÁætUÀ½zÀÄÝ J¯Áè OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÁÖPÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÀÄÝ OµÀzsÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁrzÉ.
7. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ¸À«ð¸ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ¤ªÀðºÀuÁ  ªÀ匪À¸ÉܬÄzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁåZï£À (batch) OµÀzsÀªÀÇ E°è UÀÄtªÀÄlÖ ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è «¥sÀ®ªÁ¬ÄvÉAzÀgÉ D PÀA¥À¤AiÀÄÄ PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛzÉAiÀĵÉÖà C®è, «µÀAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°èAiÀÄÆ ©A©vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
8. ¤ªÀðºÀuÁ ªÀiÁ»w PÉÆñÀ; GUÁætzÀ°è EgÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ¥ÁªÀw EªÉ®èzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÝw EzÉ.
9. CªÀ±ÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ OµÀzsÀUÀ¼À£Éßà §gÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÀåjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀågÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ ¦æ¹Ñç¥Àë£ïUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É (prescription auditing).

vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è EgÀĪÀ F OµÀzsÀ  ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÄÝ JAzÀÄ C£ÉÃPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹ªÉ. 1,2 & 3.
J®èjUÀÆ GavÀ OµÀzsÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÉ.
vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À GzÁºÀgÀuɬÄAzÀ ¥ÀæZÉÆâvÀUÉÆAqÀ gÁd¸ÁÜ£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£Àß d£ÀgÉ®èjUÀÆ GavÀªÁV OµÀzsÀ ¤ÃqÀĪÀAxÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 2 £Éà CPÉÆÖçgï 2011gÀAzÀÄ DgÀA©ü¹vÀÄ.
References;- 
1.      N. Lalitha, Government Intervention and Prices of Medicines: Lessons from Tamil Nadu, Gujarat Institute of Development Research – July 2007, Gota, Ahmedabad. www.gidr.ac.in
2.      Maulik R Chokshi, Tamil Nadu Medicine Procurement Model -2008, WHO-SEARO, New-Delhi.
3.      Sakthivel Selvarj, Maulik Chokshi, Habib Hasan and Preeti Kumar, Improving Governance and Accountability in India’s Medicine Supply System –October 2011, PHFI. 


8. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è J®èjUÀÆ GavÀªÁV OµÀzsÀ ¤ÃqÀĪÀµÀÄÖ ºÀt«zÉAiÉÄÃ?
       gÁdåzÀ°è DgÉÆÃUÀå PÉëÃvÀæPÉÌ ºÁPÀĪÀ §AqÀªÁ¼ÀªÉà Cw PÀrªÉÄ. F PÁgÀtPÁÌV OµÀzsÀUÀ¼À RjâUÉ ºÀt E®è J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ M¨ÉÆâ§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀå¬Ä¸ÀĪÀ DgÉÆÃUÀå ªÉZÀѪÀÅ wÃgÁ PÀrªÉÄ.

PÉÆõÀÖPÀ 6. ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåPÁÌV ªÁ¶ðPÀ RZÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ vÀ¯ÁªÁgÀÄ ªÉZÀÑ 2008-09
PÀ£ÁðlPÀ
PÉÃgÀ¼À
vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ
gÀÆ. 405/-
gÀÆ.507/-
gÀÆ. 421/-
Ref: Health care financing reforms in India by M Govinda Rao & Mita Choudhury.

2010-11 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀªÀÅ 140/- PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁfUÉ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀÄ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà Cw PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛ.


PÉÆõÀÖPÀ 7. OµÀzsÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ vÀ¯ÁªÁgÀÄ ªÉZÀÑ (2010-2011)
PÀ£ÁðlPÀ
PÉÃgÀ¼À
vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ
25.1
65
72.3
Ref:-HLEG Secretariat, based on state-wise Budget Documents and Demands for Grants,  http://uhc-india.org/reports/hleg_report_chapter_3.pdf

DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀUÀ½UÁV ªÀå¬Ä¸ÀĪÀ §eÉlÖ£ÀÄß ¸Àé®à eÁ¹Û ªÀiÁrzÀgÉ GavÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀªÁzÀÄzÉãÀ®è.
       PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ OµÀzsÀUÀ½UÁV vÀ£Àß §eÉnÖ£À°è FVgÀĪÀ 6-7% £ÀÄß ºÉaѹ PÀ¤µÀÖ 15% PÉÌÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ GavÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀĪÀ CªÀPÁ±À ¸ÁPÀµÀÄÖ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è OµÀzsÀUÀ½®è JA§ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÀtªÀÅ J¯ÉèqÉAiÀÄÆ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀªÀÄ£ÁV ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt, E£ÉÆßAzÀÄ f¯ÉèUÉ E®è, JA§ ¸ÀªÀĸÉå EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. d£ÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ, DzÀåvÉAiÀÄAvÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À°è (CAzÀgÉ 8143 G¥ÀPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, 2193 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, 324 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, 30 f¯Áè D¸ÀàvÉæUÀ¼ÀÄ) OµÀzsÀUÀ½UÁV ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀtªÀ¤ßlÄÖ, vÀÈwÃAiÀÄ ºÀAvÀzÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ½UÁV (CAzÀgÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ CxÀªÁ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ – super speciality hospitals) 10% ºÀtªÀÅ gÁdå CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ; DzÀgÉ CªÀ±ÀåªÁV ¨ÉÃPÁzÀ E¤ßvÀgÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä EqÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
MAzÉÆAzÀÄ G¥À PÉÃAzÀæPÀÆÌ PÀ¤µÀÖ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß (D±Á OµÀzsÀ ¥ÉnÖUÉ ¸À»vÀ) 2 ®PÀë ¥Àæw ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæPÁÌV, 5 ®PÀë ¥Àæw ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÁV ªÀÄvÀÄÛ 40 ®PÀë ¥Àæw f¯Áè D¸ÀàvÉæUÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ D¸ÀàvÉæUÁV 1 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F DyðPÀ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ §½ EµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀt«®èªÉAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ WÉÆö¹gÀĪÀ 2012 CPÉÆÖçj¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. 3/4 gÀµÀÄÖ §eÉlÖ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ FUÀ EAxÀ MAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ Cw zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ºÀtªÉãÀÆ ¨ÉÃPÁV®è.

9. £ÀªÀÄä gÁdå PÀ£ÁðlPÀzÀ°è OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ GavÀªÁV ¹UÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ/£ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?

J®èjUÀÆ GavÀ OµÀzsÀ DAzÉÆî£ÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâ DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÀÆ PÉ®¸À«zÉ. DAzÉÆî£ÀªÀÅ DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼ÀªÁV CªÀ®A©¹zÉ. ¤ªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜ/¸ÀAWÀUÀ¼À°è J®èjUÀÆ GavÀªÁV OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹PÉÆr. ªÀÄÆ® «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÀÆÌ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÀÆ CzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.
C. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ¸À» EgÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ½UÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
§. ¸ÀܽÃAiÀÄ d£À¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ, JªÉÄä¯Éè, JA¦ UÀ½UÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
PÀ. J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À®Æè MAzÉà ¨Áj MAzÉà jÃwAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
qÀ. ¤ÃªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ¸À» ¸ÀAUÀæºÀuÉUÁV vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
E. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ zsÀgÀtÂ/ eÁxÁ ªÀiÁr GavÀ OµÀzsÀUÀ½UÁV ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
¥sÀ. DAzÉÆî£ÀzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw/ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
UÀ. ¸ÀܽÃAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°è GavÀ OµÀzsÀUÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½¹ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæuÁ½PÉAiÀÄ°è F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ DUÀæºÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀ. J¯Áè d£À¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, mÉæÃqï AiÀÄƤAiÀÄ£ïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼À/ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, «ZÁgÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ F «µÀAiÀÄzÀ°è C©ü¥ÁæAiÀÄ gÀƦ¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr.
F. J®è ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÆß zÁR¯É ªÀiÁr.
d. `J®èjUÀÆ GavÀ OµÀzsÀ' «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É gÁdå ªÀÄlÖzÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

10. PÀ£ÁðlPÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£ÀUÀ¼À GavÀ OµÀzsÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆð¹ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ:¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ:

¸ÀªÀðjUÀÆ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ GavÀªÁV ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ-CzsÀð ¨É¯ÉAiÀÄ°è C®è-. ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ Rjâ¸ÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀ gÉÆÃVUÀÆ ªÉÊzÀågÀÄ §gÉzÀÄ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. SÁ¸ÀV CAUÀrUÀ½AzÀ OµÀzsÀ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.

J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÀªÀð PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀªÀð OµÀzsÀUÀ¼ÀÆ ¹UÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀV¤AzÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.
ªÀÄÄRå ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ;
1.    J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÀªÀð PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀªÀð OµÀzsÀUÀ¼ÀÆ ¹UÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀV¤AzÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.
2.    `J®èjUÀÆ GavÀ OµÀzsÀ ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß PÁ£ÁðlPÀ ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà CAVÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. F ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß J¯Áè DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè ¸ÀÄ®¨sÀªÁV d£ÀgÀ zÀȶÖUÉ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ CPÀëgÀUÀ¼À°è ºÁQgÀ¨ÉÃPÀÄ.
3.    `PÀ£ÁðlPÀ ªÉÃgïºË¹AUï JAqï ¯Áf¹ÖPï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ£ÀÄß ¯Á¨sÀUÀ½PÉAiÀÄ DPÁAPÉë E®èzÀ PÀA¥À¤AiÀiÁV £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀ±Á» CxÀªÁ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÉå PÉʺÁPÀzÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.    OµÀzsÀ RjâAiÀÄ°è ¨sÀȵÁÖZÁgÀ DUÀzÀAvÉ `mÉAqÀgï£À°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ DåPÀÖ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ.
5.    J¯Áè zÀªÁSÁ£ÉUÀ¼À®Æè ¸ÀvÀvÀªÁV J®è CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÆ ®¨sÀå«gÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ §gÉzÀÄPÉÆqÀzÀAvÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ MvÁ۬ĸÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÁUÀÆå ºÉÆgÀUÉ §gÉzÀÄPÉÆlÖgÉ CªÀgÀ£ÀÄß wêÀæªÁV ²Që¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÊzÀågÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÖ OµÀzsÀUÀ¼À ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ PÀÆqÀ JZÀÑj¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹UÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
6.    `PÀ£ÁðlPÀ ªÉÃgïºË¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ¯Áf¹ÖPï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ°è GvÀÛªÀĪÁzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀæt EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÁUÉÎ §gÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¨ÁåZÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħAzÀgÉ CAxÀ OµÀzsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤µÉÃzsÀ ºÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ CAvÀeÁð®zÀ°èAiÀÄÆ ©vÀÛgÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
7.    ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ EzÀÝgÉ ¥Àæw ¤vÀåªÀÇ J°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ JµÉÖ¶ÖªÉ JA§ÄzÀÄ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À §UÀÆÎ ªÀiÁ»w ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ.
8.    ¥Àæw f¯ÉèUÀÆ OµÀzsÀUÀ¼À GUÁæt EgÀ¨ÉÃPÀÄ. FUÀ 14 ªÀiÁvÀæ EªÉ, £ÀªÀÄä gÁdåPÉÌ 27 GUÁætUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ.

ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°è E®èªÁzÀÝjAzÀ d£ÀjUÉ CzsÀð ¨É¯ÉAiÀÄ°è OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ WÉÆõÀuÉUÀ½UÉ CxÀð«®è.
PÁgÀt, £ÁªÀÅ EnÖgÀĪÀ J¯Áè ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÆ ¥ÀÆtðªÁV eÁjAiÀÄ°è §gÀ¨ÉÃPÀÄ.!!
J¯Áè gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ, zÀ°vÀ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÆ F ¨ÉÃrPÉUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁlQ̽AiÀĨÉÃPÀÄ.
d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À - PÀ£ÁðlPÀ
d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À PÀ£ÁðlPÀªÀÅ J®èjUÀÆ DgÉÆÃUÀå J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è «±Áé¸À«lÖ C£ÉÃPÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£ÀªÀÅ J®èjUÀÆ DgÉÆÃUÀå ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ CzÀgÀ®Æè ±ÉÆövÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÀQ¸À®Ä «±ÁézÀåAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À MPÀÆÌl (http://www.phmovement.org)  
¨sÁgÀvÀ ªÀÄlÖzÀ°è EzÀPÉÌ `d£À¸Áé¸ÀÜ÷å C©üAiÀiÁ£À (http://phm-india.org/) JAzÀÆ, PÀ£ÁðlPÀzÀ WÀlPÀªÀ£ÀÄß `d£ÁgÉÆÃUÀå DAzÉÆî£À PÀ£ÁðlPÀªÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹j: jaaksecretariat (at) gmail.com
CT¯Á: 9448116107
«dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ J¸ï.: 9535368657

-----------
vÁ;

ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À°è,
      gÁdåzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ J¯Áè D¸ÀàvÉæUÀ¼À®Æè d£ÀjPï OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß 50% ¨É¯ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉ £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ GavÀªÁV ¹UÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÁUÀ CzsÀð ¨É¯ÉAiÀÄ°è OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ KPÉ? ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°è 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ GavÀªÁV OµÀzsÀ PÉÆqÀÄwÛªÉAiÀÄ®è? E¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀzÀ gÁd¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è GavÀ OµÀzsÀUÀ¼À §UÉÎ K£ÉãÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ £ÉÆÃr§¤ß.
       gÁd¸ÁÜ£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ 2011 CPÉÆÖçgï 2 jAzÀ `J®èjUÀÆ GavÀªÁV OµÀzsÀ' (http://rmsc.nic.in/) ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹vÀÄ.
EzÀPÀÆÌ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ J®èjUÀÆ GavÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢zÉ vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À F AiÀıÀ¹éà ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ Erà zÉñÀzÀ¯Éèà J®ègÀÆ C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀiÁzÀj JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉƼÀÄîwÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ EAxÀ MAzÀÄ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjAiÀÄ°è vÀgÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÉA§ÄzÀgÀvÀÛ vÁªÀÅ zÀAiÀÄ«lÄÖ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.
      vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï¸À«ð¸À¸ï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï °«ÄmÉqï (Tamil Nadu Medical Service Centre- TNMSC, www.tnmsc.com)  EzÀÄ gÁdåzÀ d£ÀvÉUÁV OµÀzsÀ Rjâ¹, ¸ÀAUÀ滹 «vÀj¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. d£ÀjUÉ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ಔಷಧÞ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀ¢AzÀ F ¸ÁéAiÀÄvÀÛ PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ 1994-95 gÀ°è ºÀÄlÄÖ ºÁQvÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÉà ¸Áܦ¹zÀ F ¸ÁéAiÀÄvÀÛ PÀA¥À¤AiÀÄÄ OµÀzsÀ RjâAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀévÀAvÀæªÁVzÉ. ¨ÉÃrPÉUÉ vÀPÀÌAvÉ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ F PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÄj.
      PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ 2003 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå qÀæUï ¯Áf¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃgïºË¹AUï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ£ÀÄß (Karnataka State Drug Logistics & Warehousing Society – KSDL&WS) ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÀÄlÄÖ ºÁQzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀįÉèà EzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÁzÀgÀÆ CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ MAzÀÄ CAUÀ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVAiÉÄà G½¢zÉ. ¸ÀéAvÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ºÉZÀÄÑ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å CzÀQÌ®è. ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ PÀÆqÀ E®èzÉ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉAzÀæUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÉÊPÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ E®èzÉ CzÀÄ vÀ£Àß PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtð «¥sÀ®ªÁVzÉ. d£ÀjUÉ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ  CªÀ±Àå«zÁÝUÀ ¹UÀÄwÛ®è.
      gÁdåzÀ d£ÀvÉUÉ CªÀ±ÀåPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ GavÀªÁV ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå qÀæUï ¯Áf¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃgïºË¹AUï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ£ÀÄß (Karnataka State Drug Logistics & Warehousing Society - KSDL&WS) §®¥Àr¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §ºÀ¼À«zÉ.
·       PÀA¥À¤ PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå qÀæUï ¯Áf¹ÖPï JAqï ªÉÃgïºË¹AUï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ£ÀÄß (KSDL&WS) M§â ¥ÀÆuÁðªÀ¢üAiÀÄ ªÉÄ£ÉÃfAUï zÉÊgÉPÀÖgï EgÀĪÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸À»vÀ £ÉÆÃAzÀt DUÀ¨ÉÃPÀÄ.
·       CzÀPÉÌ J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À®Æè f¯Áè GUÁætUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ.
·       OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨Áåa£ÀzÀÆÝ UÀÄtªÀÄlÖ ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ PÁé°n PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉA§® EzÀQÌgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨ÁjAiÀÄÆ UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è EgÀ°®èªÉAzÀgÉ D PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖAiÀÄ°èlÄÖ CzÀ£ÀÄß ªÉ¨ï ¸ÉÊn£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ CzÀQÌgÀ¨ÉÃPÀÄ.
·       OµÀzsÀ RjâAiÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ¥ÀzÀÝw eÁjAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÁV ªÀÄÄVAiÀÄĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.
·       OµÀzsÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, UÀÄtªÀÄlÖ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀëtzÀ ºÀt ¥ÁªÀwUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁzÀ D£ï ¯ÉÊ£ï JªÀiï.L.J¸ï (Management Information System – MIS). ªÀåªÀ¸ÉÜ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ.
·       ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ OµÀzsÀUÀ¼À£Éßà §gÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÉÊzÀågÀÄUÀ¼À ¦æ¹Ìç¥Àë£ï UÀ¼À ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É (Prescription auditing) ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉܬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ.
·       vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀÆqÀ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
F J®è «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀPÀëtªÉà vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ eÁjAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ DUÀ滸ÀÄvÉÛêÉ.

1.      
2.      
3.      
4.      
5.