ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2014

Janara Horatada Phalavagi Sudharaneyatta Mangenakoppa Ration Angadi


d£ÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ¥sÀ®ªÁV ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄvÀÛ ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥Àà gÉõÀ£ï CAUÀr
C±ÉÆÃPÀ ºÉÃgÉÃPÀgÀ
             SÁ£Á¥ÀÅgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥Àà PÀ¸ÀªÀļÀV UÁæªÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. (ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥ÀàzÀ°è 850 PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ, PÀ¸ÀªÀļÀVAiÀÄ 350 PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ) EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 350 jAzÀ 400 ©.¦.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ½ªÉ. F J®è PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÉõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ F ¥ÀæPÁgÀ ¹UÀÄwÛ®è.
               ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ gÉõÀ£ï CAUÀr ¸ÀÆn ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ Erà wAUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄÄAeÁ£É 8 jAzÀ 12 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ 4 jAzÀ 8 UÀAmÉ  vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, £Á®ÄÌ PÀAvÀÄUÀ¼À°è d£À gÉõÀ£ï ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrUÉ gÉÃmï¨ÉÆÃqïð EgÀ¨ÉÃPÀÄ ¥ÀæwPÁqïðzÁgÀjUÉ ¥ÁªÀw¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, gÉÃmï ºÉZÀÄÑ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAw®è, EzÀ£Éß®è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¥Àæw gÉõÀ£ï CAUÀrUÉÆAzÀÄ eÁUÀÈw ¸À«Äw EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw EzÀgÀ vÀ¢égÀÄzÀÞ«zÉ.  ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è.
               F £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr £ÀAzÀUÀqÀ J.¦.JªÀiï.¹ ¸ÉƸÉÊn ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  £ÀAzÀUÀqÀ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ gÉñÀ£ï ¥ÀqÉzÀÄ ºÀ½î ºÀ½îUÀ½UÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÉƨÉʯï CAUÀr J£ÀÄßvÁÛgÉ. CAzÀgÉ M§â£Éà gÉõÀ£ï ºÀAZÀĪÀªÀ, ªÀÄÆgÀ£Á®ÄÌ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÁV CªÀ£ÀÄ MAzÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wAUÀ¼À°è 3 jAzÀ 4 ¢£À ªÀiÁvÀæ 10 jAzÀ 5 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÉõÀ£ï ºÀAa ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛ£É. »ÃUÁV d£À PÉ®¸À ©lÄÖ ¥Á¼É ºÀaÑ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀΰ£À°è gÉõÀ£ï ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EzÉ. EzÀ£Éß®è C£ÀĨsÀ«¹ d£ÀgÀÄ gÉÆù ºÉÆÃVzÁÝgÉ eÁUÀÈvÀ ªÀÄ»¼Á MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt PÀÆ°PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä 3-4  ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ¸ÀvÀvÀªÁV ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ.  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ r.¹.AiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ªÀÄ£À« PÀÆlÄÖ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ j¥ÉÃj DUÀÄwÛ®è. C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÁUÀ 2 -3 wAUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä ¥Àj¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ.
              eÁUÀÈw ¸ÀA¸ÉÜ d£ÀgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ DUÁUÀ ºÀƸÀ ºÀƸÀ ºÉÆÃgÁlzÀ gÀÆ¥À gÉõÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÀÆqÀÄvÀÛzÉ. F ¨Áj MAzÀÄ ºÀƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸À® vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ r.¹. AiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£À« PÀÆqÀzÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ Cfð §gÉzÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉý d£À MAzÀÄ ¢£À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ vÁQvï ªÀiÁrvÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV gÉõÀ£ï CAUÀrAiÀĪÀ zÁjUÉ §AzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ 1 -2 wAUÀ¼ÀÄ ¸Àj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 130 PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝVªÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr PÉ®ªÀÅ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝzÀªÀÅ.  CAxÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ gÉõÀ£ï ¹UÀzÀ ¥Àj¹Üw GAmÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt 30% PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁr JAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÉà DzÉò¹zÉ. CzÀPÁÌV J®è PÀqÉ CµÀÖµÀÄÖ PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. °TvÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ JAzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiËTPÀ DzÉñÀ §A¢zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁj PÁtzÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÉÆÃrzÁUÀ J®è PÀqÉ gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼À PÀrvÀªÁVvÀÄÛ DzÀgÉ F PÁqÀðUÀ¼É®èªÀÇ ¤dªÁzÀ §qÀªÀgÀzÁÝVªÉ. F «µÀAiÀĪÁV ªÀÄvÉÛ ºÀ½îUÀ¼À°è d£ÀgÉÆnÖUÉ ZÀZÉð ªÀiÁr, eÁUÀÈwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ZÀZÉð ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ FUÀ MAzÀÄ ºÀƸÀ zÁj PÀArzÉ.  CzÉãÉAzÀgÉ ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ 100 d£À ¸À» ºÁQ F «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ «±ÉõÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÁ®ÆPÁ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À« PÉÆlÖgÉ F PÉ®¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ vÀPÀët £ÁªÀÅ vÁ/22/2/2014 PÉÌ F «µÀAiÀĪÁV vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ `£ÀªÀÄä HgÀ°è gÉõÀ£ï CAUÀrUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ  EAxÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½ªÉ,  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä MAzÀÄ «±ÉõÀ  UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À« PÉÆlÖ vÀPÀët vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÀbÉÃj¬ÄAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦ªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrUÀ¼À°èAiÀÄÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F «±ÉõÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä PÉýzÁUÀ FUÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁVzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀAw®è JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼ÉãÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §UÉ ºÀj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. F PÉ®¸ÀPÁÌV E£ÀÆß PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.
           ©Ãr ªÀÄvÀÄÛ UÉÆñɣÀnÖAiÀÄ°è ©.¦.J¯ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ 20% d£ÀjUÉ ªÀÄvÉÛ §A¢ªÉ E£ÀÆß 10% ¨ÁQ EªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrAiÀÄ°è vÀÆPÀ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, gÀ²Ã¢ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ E£ÀÆß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.  »ÃUÉ F gÉõÀ£ï CAUÀr ºÉÆÃgÁl ¸ÀvÀvÀªÁV £ÀqÉzÉà EzÉ.                       
*****

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ