ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2014

Janara Horatada Phalavagi Sudharaneyatta Mangenakoppa Ration Angadi


d£ÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ¥sÀ®ªÁV ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄvÀÛ ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥Àà gÉõÀ£ï CAUÀr
C±ÉÆÃPÀ ºÉÃgÉÃPÀgÀ
             SÁ£Á¥ÀÅgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥Àà PÀ¸ÀªÀļÀV UÁæªÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. (ªÀÄAUÉãÀPÉÆ¥ÀàzÀ°è 850 PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ, PÀ¸ÀªÀļÀVAiÀÄ 350 PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ) EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 350 jAzÀ 400 ©.¦.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ½ªÉ. F J®è PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÉõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ F ¥ÀæPÁgÀ ¹UÀÄwÛ®è.
               ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ gÉõÀ£ï CAUÀr ¸ÀÆn ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ Erà wAUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄÄAeÁ£É 8 jAzÀ 12 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ 4 jAzÀ 8 UÀAmÉ  vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, £Á®ÄÌ PÀAvÀÄUÀ¼À°è d£À gÉõÀ£ï ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrUÉ gÉÃmï¨ÉÆÃqïð EgÀ¨ÉÃPÀÄ ¥ÀæwPÁqïðzÁgÀjUÉ ¥ÁªÀw¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, gÉÃmï ºÉZÀÄÑ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAw®è, EzÀ£Éß®è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¥Àæw gÉõÀ£ï CAUÀrUÉÆAzÀÄ eÁUÀÈw ¸À«Äw EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw EzÀgÀ vÀ¢égÀÄzÀÞ«zÉ.  ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è.
               F £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr £ÀAzÀUÀqÀ J.¦.JªÀiï.¹ ¸ÉƸÉÊn ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  £ÀAzÀUÀqÀ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ gÉñÀ£ï ¥ÀqÉzÀÄ ºÀ½î ºÀ½îUÀ½UÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÉƨÉʯï CAUÀr J£ÀÄßvÁÛgÉ. CAzÀgÉ M§â£Éà gÉõÀ£ï ºÀAZÀĪÀªÀ, ªÀÄÆgÀ£Á®ÄÌ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÁV CªÀ£ÀÄ MAzÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wAUÀ¼À°è 3 jAzÀ 4 ¢£À ªÀiÁvÀæ 10 jAzÀ 5 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÉõÀ£ï ºÀAa ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛ£É. »ÃUÁV d£À PÉ®¸À ©lÄÖ ¥Á¼É ºÀaÑ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀΰ£À°è gÉõÀ£ï ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EzÉ. EzÀ£Éß®è C£ÀĨsÀ«¹ d£ÀgÀÄ gÉÆù ºÉÆÃVzÁÝgÉ eÁUÀÈvÀ ªÀÄ»¼Á MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt PÀÆ°PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä 3-4  ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ¸ÀvÀvÀªÁV ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ.  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ r.¹.AiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ªÀÄ£À« PÀÆlÄÖ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ j¥ÉÃj DUÀÄwÛ®è. C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÁUÀ 2 -3 wAUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä ¥Àj¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ.
              eÁUÀÈw ¸ÀA¸ÉÜ d£ÀgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ DUÁUÀ ºÀƸÀ ºÀƸÀ ºÉÆÃgÁlzÀ gÀÆ¥À gÉõÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÀÆqÀÄvÀÛzÉ. F ¨Áj MAzÀÄ ºÀƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸À® vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ r.¹. AiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£À« PÀÆqÀzÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ Cfð §gÉzÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉý d£À MAzÀÄ ¢£À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ vÁQvï ªÀiÁrvÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV gÉõÀ£ï CAUÀrAiÀĪÀ zÁjUÉ §AzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ 1 -2 wAUÀ¼ÀÄ ¸Àj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 130 PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝVªÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀr PÉ®ªÀÅ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝzÀªÀÅ.  CAxÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ gÉõÀ£ï ¹UÀzÀ ¥Àj¹Üw GAmÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt 30% PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁr JAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÉà DzÉò¹zÉ. CzÀPÁÌV J®è PÀqÉ CµÀÖµÀÄÖ PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. °TvÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ JAzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiËTPÀ DzÉñÀ §A¢zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁj PÁtzÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÉÆÃrzÁUÀ J®è PÀqÉ gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼À PÀrvÀªÁVvÀÄÛ DzÀgÉ F PÁqÀðUÀ¼É®èªÀÇ ¤dªÁzÀ §qÀªÀgÀzÁÝVªÉ. F «µÀAiÀĪÁV ªÀÄvÉÛ ºÀ½îUÀ¼À°è d£ÀgÉÆnÖUÉ ZÀZÉð ªÀiÁr, eÁUÀÈwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ZÀZÉð ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ FUÀ MAzÀÄ ºÀƸÀ zÁj PÀArzÉ.  CzÉãÉAzÀgÉ ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ 100 d£À ¸À» ºÁQ F «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ «±ÉõÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÁ®ÆPÁ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À« PÉÆlÖgÉ F PÉ®¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ vÀPÀët £ÁªÀÅ vÁ/22/2/2014 PÉÌ F «µÀAiÀĪÁV vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ `£ÀªÀÄä HgÀ°è gÉõÀ£ï CAUÀrUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ  EAxÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½ªÉ,  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä MAzÀÄ «±ÉõÀ  UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À« PÉÆlÖ vÀPÀët vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÀbÉÃj¬ÄAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÉõÀ£ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦ªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrUÀ¼À°èAiÀÄÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F «±ÉõÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä PÉýzÁUÀ FUÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁVzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀAw®è JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼ÉãÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §UÉ ºÀj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. F PÉ®¸ÀPÁÌV E£ÀÆß PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.
           ©Ãr ªÀÄvÀÄÛ UÉÆñɣÀnÖAiÀÄ°è ©.¦.J¯ï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ 20% d£ÀjUÉ ªÀÄvÉÛ §A¢ªÉ E£ÀÆß 10% ¨ÁQ EªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÀ£ï CAUÀrAiÀÄ°è vÀÆPÀ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, gÀ²Ã¢ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ E£ÀÆß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.  »ÃUÉ F gÉõÀ£ï CAUÀr ºÉÆÃgÁl ¸ÀvÀvÀªÁV £ÀqÉzÉà EzÉ.                       
*****

ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2014

Sooru Bhaaravaaguttide


¸ÀÆgÀÄ ¨sÁgÀªÁUÀÄwÛzÉ
gÁdgÁeÉñÀéj eÉÆò“CzÀÄ 2010-11/2012-13gÀ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É. ªÁ°äÃQ£ÀUÀgÀªÉA§ ¥ÀÄlÖ UÁæªÀÄzÀ°è LzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄAdÆgÁw ¹QÌvÀÄÛ. £À£Àß ¸ÉÆ¸É ±ÉÆèsÁ PÀgÉ¥Àà £ÁAiÀÄÌ D LªÀgÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀ°è M§â¼ÀÄ. ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É EzÀÝ ªÀÄ£É vÀÄA§ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVvÀÄÛ. ªÀļÉUÁ® ¥ÀÆwð ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ ¸ÉƸÉUÉ MAzÀÄ UÀnÖ ¸ÀÆgÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÀ®è JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀlÄÖPÉÆArzÉÝ. ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁzÀzÉÝãÉÆà ºËzÀÄ. CzÀgÉ PÉ®¸À CgÀA©ü¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt £ÀªÀÄä°ègÀ°®è. £ÁªÉ®è PÀÆ° £Á° ªÀiÁr §zÀÄPÀĪÀ d£À. UÀ½¹zÀ ºÀt JgÀqÀÄ ºÉÆwÛ£À HlPÉÌ ¸ÁPÀÄ. ºÀt G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. K£Éà ºÉaÑ£À RZÀÄð §AzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ. EAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÉ®¸À DgÀA©ü¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ? E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ JAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï ¨ÉÃgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉÆà vÀ£Àß PÀÄrvÀzÉÝà aAvÉ. CªÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁV, ©Ã¼ÀĪÀ ¹ÜwUÉ §AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ºÉƸÀªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀgÀ°è J¼ÀîµÀÆÖ D¸ÀQÛ EgÀ°®è. PÉÆ£ÉUÉ ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£Éà ªÀÄÄAzÁzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è 30,000gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÉ. §rØzÀgÀ £ÀÆgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ 3 gÀÆ¥Á¬Ä. ¸Á® ªÀiÁrzÀªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ, ¤Ã£Éà wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀ£À vÁQÃvÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ ¨sÁgÀvÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ (¥sɧÄæ§j 2013)UÉ PÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ Cr¥ÁAiÀÄ vÉUÉzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à ºÀt ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ºÁUÉ CUÀ°®è. £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÉÛ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §A¢vÀÄ. SÁ¸ÀV §rØ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 50,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÉ. F ¸Á®zÀ §rØzÀgÀ £ÀÆgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ 5 gÀÆ¥Á¬Ä! ¨ÉÃgÉ zÁj¬Ä®è. ¸Á® ¥ÀqÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ  ªÀÄ£É PÉ®¸À CzsÀðPÉÌ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. Cr¥ÁAiÀÄ ºÁQzÀ ªÉÄïÉ, UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð PÀnÖAiÀiÁzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀªÉÄïÉ, ºÀAZÀÄ ºÉÆ¢¹zÀ ªÉÄïÉ, PÉÆ£ÉUÉ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ V¯ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀªÉÄïÉ, »ÃUÉ LzÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀÄ£É PÀnÖ LzÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ MAzÉà MAzÀÄ PÀAvÀÆ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°®è. eÁUÀÈwAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzɪÀÅ. C°è£À C¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆ£Éß £ÀªÀA§gÀ wAUÀ½£À°è JgÀqÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ 35000 gÀÆ¥Á¬Ä ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. ¨ÁQ ºÀtzÀ ¸ÉƯÉèà E®è. §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸Àé®à ¸Á® wÃj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. G½zÀ ¸Á®PÉÌãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ? ¸ÀAWÀzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉÆà ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA§wÛzÉÝãÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA§¯Éà ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ. SÁ¸ÀV ¸Á®zÉÝà £À£ÀUÉ aAvÉ. CzÀgÀ §rØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¨Á®zÀ ºÁUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. £À£ÀUÉ, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÈzsÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀAiÀĸÁìVzÉ. DzÀgÉ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÀPÁÌV £Á«§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÁVzÉ. E§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÉ®¸PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ.  GzÉÆåÃUÀ SÁvÀjAiÀÄ PÉ®¸À EwÛÃZÉUÉ ¤ÃUÀzÀAvÁVzÉ. £À£ÀUÉ PÉÊ ¸É¼ÉvÀ, PÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÉÆAl £ÉÆêÀÅ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. UÀAqÀ¤UÉ wAUÀ½UÉ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¥É£Àê£ï ¹UÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ C°è E°è MA¢µÀÄÖ PÀÆ° PÉ®¸À. §gÀĪÀ ºÀtzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀzÉÆÃ, OµÀ¢üAiÀÄ RZÀÄ𠤨sÁ¬Ä¸ÀĪÀzÉÆÃ, ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÉÆà K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÁVzÉ. ¸Á®UÁgÀgÀÄ DUÁUÀ PÀgɬĹ PÉüÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀßzÉÆà PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ ¹Üw. vÀÄA§ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉUÉAzÀÄ ªÀÄAdÆgÁzÀ G½zÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄ«gÁ?”
PÉÃ¸ï ¸ÀÖrAiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃqÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÉà ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀzÀ ®PÀëªÀé vÀ£Àß C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉÆAqÀzÀÄÝ »ÃUÉ. PÀÄqÀÄPÀ ªÀÄUÀ£À ªÉÄð£À ªÀĪÀÄvÉ, ªÉƪÀÄäPÀ̼À ªÉÄð£À ¦æÃw, ¸ÉƸÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀgÀÄuÉ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É ®PÀëªÀé£À£ÀÄß ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹vÀÄ. DzÀjÃUÀ C¢üPÁjUÀ¼À «¼ÀA§zÀ zsÉÆÃgÀuɬÄAzÁV CªÀ½UÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÆgÉAiÀiÁV ¥Àjt«ĹzÉ. ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É zÀÄrAiÀÄĪÀ¢®èªÉÃ? JAzÀÄ PÉýzÀgÉ, “ªÀÄUÀ£À UÀ½PÉ CªÀ£À PÀÄrvÀPÀÆÌ ¸ÁPÁUÀĪÀ¢®è. MAzÀÄ ®PÀëzÀ ¸Á® FUÁUÀ¯Éà CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀĪÉÄðzÉ (PÀÄrvÀPÁÌV ªÀiÁrzÀÄÝ). £Á£Éà JµÉÆÖà ¸À® ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆlÖ¢ÝzÉ. ¸ÉÆ¸É AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄPÀ̽£ÀÆß aPÀ̪ÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî ¨ÉÃPÀ®è, »ÃUÁV CªÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄvÁۼɔ J£ÀÄߪÀ GvÀÛgÀ §AvÀÄ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¸ÉÆ¸É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ §ºÀÄzÀ®è JAzÉ. “ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ UÀw? F ªÀÄUÀ¤AzÀ®AvÀÆ £Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ¤jÃQ¸ÀĪÀ ºÁV®è. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÉÆA¢UÉ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ UÀ½PÉ CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌà ¸ÁPÀÄ. wAUÀ½UÉƪÉÄä E°è §AzÀÄ vÀ£Àß ¥Á°£À gÉñÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À M§â ªÀÄUÀ £À£ÉÆßA¢UÉà EzÁÝ£É. E°èAiÉÄà ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÁ¬ÄvÀ®èªÉ? £À£ÀUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ §AzÁV¤AzÀ zÀÄrAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉÝãÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ MAzÀÄ £ÀAiÀiÁ¥ÉʸÉAiÀÄ£ÀÆß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁV®è. §AzÀ ZÀÄgÀÄ ¥ÁgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉAzÉà «¤AiÉÆÃV¹zÉ. DzÀgÉ FUÀ £À£Àß ¸À®ÄªÁV zÀÄrzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. zÉúÀ ¸Áxï PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EzÉ. £À£ÀVÃUÀ 66 ªÀµÀð. £À£ÀUÀÆ ªÀÈzsÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À ¹PÀÌgÉ ¸Àé®à ºÀUÀÄgÀªÁ¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ wAUÀ½UÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¥É£Àê£ï ¤²ÑAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢®è. ºÉÆmÉÖ, §mÉÖ, OµÀ¢ü, J®èPÀÆÌ F ºÀt ¸ÁPÁUÀ¨ÉÃPÀ®è, £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ zÀÄrAiÀįÉà ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀªÀÄäAxÀ d£ÀgÀ ¥É£Àê£ï ºÉaѸÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÉßÃPÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è? C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀA§¼À KgÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¥É£Àê£ï£À°èAiÀÄÆ ºÉZÀѼÀªÁUÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄäAxÀªÀgÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝêÉ? ®PÀëªÀé£À F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £À£Àß §½ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ«gÀ°®è.