ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2014

Sooru Bhaaravaaguttide


¸ÀÆgÀÄ ¨sÁgÀªÁUÀÄwÛzÉ
gÁdgÁeÉñÀéj eÉÆò“CzÀÄ 2010-11/2012-13gÀ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É. ªÁ°äÃQ£ÀUÀgÀªÉA§ ¥ÀÄlÖ UÁæªÀÄzÀ°è LzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄAdÆgÁw ¹QÌvÀÄÛ. £À£Àß ¸ÉÆ¸É ±ÉÆèsÁ PÀgÉ¥Àà £ÁAiÀÄÌ D LªÀgÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀ°è M§â¼ÀÄ. ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É EzÀÝ ªÀÄ£É vÀÄA§ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVvÀÄÛ. ªÀļÉUÁ® ¥ÀÆwð ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ ¸ÉƸÉUÉ MAzÀÄ UÀnÖ ¸ÀÆgÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÀ®è JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀlÄÖPÉÆArzÉÝ. ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁzÀzÉÝãÉÆà ºËzÀÄ. CzÀgÉ PÉ®¸À CgÀA©ü¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt £ÀªÀÄä°ègÀ°®è. £ÁªÉ®è PÀÆ° £Á° ªÀiÁr §zÀÄPÀĪÀ d£À. UÀ½¹zÀ ºÀt JgÀqÀÄ ºÉÆwÛ£À HlPÉÌ ¸ÁPÀÄ. ºÀt G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. K£Éà ºÉaÑ£À RZÀÄð §AzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ. EAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÉ®¸À DgÀA©ü¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ? E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ JAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï ¨ÉÃgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉÆà vÀ£Àß PÀÄrvÀzÉÝà aAvÉ. CªÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁV, ©Ã¼ÀĪÀ ¹ÜwUÉ §AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ºÉƸÀªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀgÀ°è J¼ÀîµÀÆÖ D¸ÀQÛ EgÀ°®è. PÉÆ£ÉUÉ ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£Éà ªÀÄÄAzÁzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è 30,000gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÉ. §rØzÀgÀ £ÀÆgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ 3 gÀÆ¥Á¬Ä. ¸Á® ªÀiÁrzÀªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ, ¤Ã£Éà wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀ£À vÁQÃvÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ ¨sÁgÀvÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ (¥sɧÄæ§j 2013)UÉ PÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ Cr¥ÁAiÀÄ vÉUÉzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à ºÀt ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ºÁUÉ CUÀ°®è. £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÉÛ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §A¢vÀÄ. SÁ¸ÀV §rØ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 50,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÉ. F ¸Á®zÀ §rØzÀgÀ £ÀÆgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ 5 gÀÆ¥Á¬Ä! ¨ÉÃgÉ zÁj¬Ä®è. ¸Á® ¥ÀqÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ  ªÀÄ£É PÉ®¸À CzsÀðPÉÌ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. Cr¥ÁAiÀÄ ºÁQzÀ ªÉÄïÉ, UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð PÀnÖAiÀiÁzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀªÉÄïÉ, ºÀAZÀÄ ºÉÆ¢¹zÀ ªÉÄïÉ, PÉÆ£ÉUÉ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ V¯ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀªÉÄïÉ, »ÃUÉ LzÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀÄ£É PÀnÖ LzÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ MAzÉà MAzÀÄ PÀAvÀÆ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°®è. eÁUÀÈwAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzɪÀÅ. C°è£À C¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆ£Éß £ÀªÀA§gÀ wAUÀ½£À°è JgÀqÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ 35000 gÀÆ¥Á¬Ä ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. ¨ÁQ ºÀtzÀ ¸ÉƯÉèà E®è. §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸Àé®à ¸Á® wÃj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. G½zÀ ¸Á®PÉÌãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ? ¸ÀAWÀzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉÆà ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA§wÛzÉÝãÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA§¯Éà ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ. SÁ¸ÀV ¸Á®zÉÝà £À£ÀUÉ aAvÉ. CzÀgÀ §rØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¨Á®zÀ ºÁUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. £À£ÀUÉ, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÈzsÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀAiÀĸÁìVzÉ. DzÀgÉ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÀPÁÌV £Á«§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÁVzÉ. E§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è PÉ®¸PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ.  GzÉÆåÃUÀ SÁvÀjAiÀÄ PÉ®¸À EwÛÃZÉUÉ ¤ÃUÀzÀAvÁVzÉ. £À£ÀUÉ PÉÊ ¸É¼ÉvÀ, PÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÉÆAl £ÉÆêÀÅ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. UÀAqÀ¤UÉ wAUÀ½UÉ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¥É£Àê£ï ¹UÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ C°è E°è MA¢µÀÄÖ PÀÆ° PÉ®¸À. §gÀĪÀ ºÀtzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀzÉÆÃ, OµÀ¢üAiÀÄ RZÀÄ𠤨sÁ¬Ä¸ÀĪÀzÉÆÃ, ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÉÆà K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÁVzÉ. ¸Á®UÁgÀgÀÄ DUÁUÀ PÀgɬĹ PÉüÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀßzÉÆà PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ ¹Üw. vÀÄA§ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉUÉAzÀÄ ªÀÄAdÆgÁzÀ G½zÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄ«gÁ?”
PÉÃ¸ï ¸ÀÖrAiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃqÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÉà ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀzÀ ®PÀëªÀé vÀ£Àß C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉÆAqÀzÀÄÝ »ÃUÉ. PÀÄqÀÄPÀ ªÀÄUÀ£À ªÉÄð£À ªÀĪÀÄvÉ, ªÉƪÀÄäPÀ̼À ªÉÄð£À ¦æÃw, ¸ÉƸÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀgÀÄuÉ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É ®PÀëªÀé£À£ÀÄß ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹vÀÄ. DzÀjÃUÀ C¢üPÁjUÀ¼À «¼ÀA§zÀ zsÉÆÃgÀuɬÄAzÁV CªÀ½UÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÆgÉAiÀiÁV ¥Àjt«ĹzÉ. ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É zÀÄrAiÀÄĪÀ¢®èªÉÃ? JAzÀÄ PÉýzÀgÉ, “ªÀÄUÀ£À UÀ½PÉ CªÀ£À PÀÄrvÀPÀÆÌ ¸ÁPÁUÀĪÀ¢®è. MAzÀÄ ®PÀëzÀ ¸Á® FUÁUÀ¯Éà CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀĪÉÄðzÉ (PÀÄrvÀPÁÌV ªÀiÁrzÀÄÝ). £Á£Éà JµÉÆÖà ¸À® ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆlÖ¢ÝzÉ. ¸ÉÆ¸É AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄPÀ̽£ÀÆß aPÀ̪ÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî ¨ÉÃPÀ®è, »ÃUÁV CªÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄvÁۼɔ J£ÀÄߪÀ GvÀÛgÀ §AvÀÄ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¸ÉÆ¸É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ §ºÀÄzÀ®è JAzÉ. “ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ UÀw? F ªÀÄUÀ¤AzÀ®AvÀÆ £Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ¤jÃQ¸ÀĪÀ ºÁV®è. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÉÆA¢UÉ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ UÀ½PÉ CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌà ¸ÁPÀÄ. wAUÀ½UÉƪÉÄä E°è §AzÀÄ vÀ£Àß ¥Á°£À gÉñÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À M§â ªÀÄUÀ £À£ÉÆßA¢UÉà EzÁÝ£É. E°èAiÉÄà ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÁ¬ÄvÀ®èªÉ? £À£ÀUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ §AzÁV¤AzÀ zÀÄrAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉÝãÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ MAzÀÄ £ÀAiÀiÁ¥ÉʸÉAiÀÄ£ÀÆß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁV®è. §AzÀ ZÀÄgÀÄ ¥ÁgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉAzÉà «¤AiÉÆÃV¹zÉ. DzÀgÉ FUÀ £À£Àß ¸À®ÄªÁV zÀÄrzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. zÉúÀ ¸Áxï PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EzÉ. £À£ÀVÃUÀ 66 ªÀµÀð. £À£ÀUÀÆ ªÀÈzsÁå¥Àå ªÉÃvÀ£À ¹PÀÌgÉ ¸Àé®à ºÀUÀÄgÀªÁ¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ wAUÀ½UÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¥É£Àê£ï ¤²ÑAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢®è. ºÉÆmÉÖ, §mÉÖ, OµÀ¢ü, J®èPÀÆÌ F ºÀt ¸ÁPÁUÀ¨ÉÃPÀ®è, £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ zÀÄrAiÀįÉà ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀªÀÄäAxÀ d£ÀgÀ ¥É£Àê£ï ºÉaѸÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÉßÃPÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è? C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀA§¼À KgÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¥É£Àê£ï£À°èAiÀÄÆ ºÉZÀѼÀªÁUÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄäAxÀªÀgÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝêÉ? ®PÀëªÀé£À F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £À£Àß §½ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ«gÀ°®è.
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ